Consulting

H&G Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego rozszerza swą działalność o usługi konsultingowe.

Oferujemy Państwu opracowanie i realizację systemu zarządzania przez kompetencje jako model zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa firmie. System taki pozwoli Państwu dokonywać regularnych ocen pracowniczych w organizacji.

Proces wdrażania modelu kompetencji składa się z następujących etapów:

  1. Analiza stanu obecnego.
  2. Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami poszczególnych stanowisk.
  3. Przeprowadzenie ankiet internetowych.
  4. Organizacja Paneli Ekspertów i Panelu Strategicznego oraz opracowanie profili kompetencyjnych.
  5. Przygotowanie Księgi Kompetencji, w której przedstawiony zostanie plan opracowania i wdrożenia systemu zarządzania kompetencjami. W Księdze Kompetencji znajdą się następujące informacje: główne założenia koncepcji systemu zarządzania kompetencjami, jego cel, zakres i zastosowanie, opis metod identyfikacji kompetencji, w tym różnych ich kategorii (kompetencje wspólne, kluczowe, specjalistyczne, kierownicze), omówienie zagadnienia dostosowania systemu do zmieniających się polityk w organizacji, wstępne zarysowanie systemu monitorowania i aktualizowania modelu kompetencji, zadania i obowiązki przełożonych oraz zespołu wdrożeniowego w procesie wdrażania systemu zarządzania kompetencjami, system komunikowania o planowanych zmianach w organizacji, działania zapobiegawcze w sytuacji oporu i strachu przed zmianą. Księga Kompetencji określa także pożądany poziom natężenia kompetencji, a także wskaże kompetencje najważniejsze dla organizacji. Dokument ten zawierać będzie również słownik kompetencyjny.
  6. Dwudniowe szkolenie dla kadry zarządzającej, w trakcie którego uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające lepiej realizować proces oceny pracowników, prace z arkuszami oceny, przygotowanie do rozmowy oceniającej, prowadzenie rozmowy oceniającej, udzielanie feedbacku, czyli informacji zwrotnej, wyznaczenie zadań rozwojowych oraz korygujących. Managerowie nabędą również umiejętność sporządzania indywidualnych programów rozwojowych dla pracowników w oparciu o wyłonioną lukę kompetencyjną, którą określana będzie za pomocą arkusza oceny oraz profilu kompetencji dla danego stanowiska.

Ponadto oferujemy Państwu zdiagnozowanie luki kompetencyjnej metodą Development Center. Każda sesja Development Center trwa 8 godzin i zawiera zadania umożliwiające weryfikację kluczowych kompetencji. Każda z kompetencji zostanie zbadana przynajmniej dwoma narzędziami. Wśród narzędzi do badania kompetencji znajdą się: koszyk zadań, wywiady kompetencyjne, zadania symulacyjne, dyskusje grupowe, testy indywidualne, zadania grupowe.

W ramach rozwijania umiejętności zarządzania przez kompetencje, oferujemy też szkolenie „Zarządzanie przez coaching”. W oparciu o metodę GROW przećwiczą Państwo, jak pracować z osobą u której odkryte zostaną luki kompetencyjne.